วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ทุกตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 61 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 4 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 29 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร) จำนวน 3 อัตรา
 • นักพัฒนาระบบราชการ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fda.job.thai.com/  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-590-7027 โทรสาร 0 2591 8452
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา
 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
  • สาขา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fda.job.thai.com/  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-590-7027 โทรสาร 0 2591 8452
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 17 อัตรา
 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 9 อัตรา
  • สาขา เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.fda.moph.go.th  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม ตลอด 24 ชั่วโมงเปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา           
สถานที่สอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา               
ประกาศผลสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา             
รายงานตัว  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา          

ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา