วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์   
 
๑. วิสัยทัศน์ ( VISION )
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ

ปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล
 
๒. พันธกิจ :  
     (๑) กำกับ ดูแล และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย  
     (๒) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  
     (๓) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสทางการแข่งขันมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ  
      (๔) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
   
๓. ค่านิยม :  
     “PROTECT”  
     P ห่วงใยประชา (People Centric)  
     R สร้างศรัทธาความเชื่อมั่น (Reliability)  
     O มุ่งมั่นเรียนรู้ (Ongoing Learning)  
     T เชิดชูทีมงาน (Team work)  
     E ยึดหลักการคุณธรรม จริยา (Ethic)  
     C พร้อมพัฒนาขีดสมรรถนะ (Competency)  
     T ไม่ลดละความโปร่งใส (Transparency)