วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติของการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติระบบคุณภาพ
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติของการบริหารงบประมาณของภาครัฐ
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์